Geologie

V rámci své dosavadní geologické praxe jsem řešil řadu geologických problémů, jak vědeckých, tak technických. Rád se zúčastním zajímavých geologických projektů, ať již sezónních či dlouhodobějších. Možná spolupráce je jak na univerzitní úrovni, tak ve formě práce v terénu či zpracování terénních dat. Pracovní vztah lze řešit jak na částečný úvazek, tak na DPP nebo vyfakturovat. Zajímá mě zejména problematika pegmatitů, rudní ložiska a následky důlní činnosti.

V rámci své dosavadní praxe jsem se zabýval zejména monitorováním a přehodnocováním rizikovosti odvalů a důlních děl po těžbě, zpracováním hydrogeologických a inženýrsko-geologických posudků, monitoringem znečištění podzemních vod, geofyzikálním měřením a terénní dokumentací geologických a technických prací. V bakalářské a diplomové práci jsem se zabýval kyselými důlními vodami, nyní studuji Ph.D. se zaměřením na pegmatity. Praxe probíhala převážně v ČR, část také v Maroku, Mongolsku a Rusku.

Odborné publikace

Losertová L., Buřival Z., Litochleb J., Losos Z. (2013): Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a lollingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Moravské zemské muzeum, XCVIII, č. 2, s. 59-67. ISSN 1211-8796.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z., Houzar S. (2013): Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframitu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno: Moravské zemské muzeum, roč.XCVIII, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-8796.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z. (2013): Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha, roč. 21/2013, č. 1, s. 47-51. ISSN 1211-0329.

Losertová L., Houzar S., Buřival Z., Losos Z. (2012): Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno: Moravské zemské muzeum, XCVII/2012, 2, od s. 77-84, 8 s. ISSN 1211-8796.

Losertová L., Losos Z., Buřival Z. (2011): Chemické složení zlata, wolframitu a scheelitu z rozsypů lokality Trucbaba – Valcha u Humpolce. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha, 19, 1, od s. 88-93, 6 s. ISSN 1211-0329.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z., Veleba B. (2011): Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce. Acta Rerum Naturalium, Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, 10, 2011, od s. 1-10, 11 s. ISSN 1801-5972. 2011.

Kýnický J., Buřival Z. (2011): Mongolian Topaz: The Gorkhi Massiv. Extra Lapis, No. 14 Topaz. Lithographie LLC., Denver, USA. ISBN: 978-0-9790998-9-2

Faimon J., Štelcl J., Schwarzová M., Buřival Z., Vávra V. (2008):„Cave pearls“ as a by-product of building constructions. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 46, 1, od s. 245-247, 3 s. ISSN 0560-3137.

Konference

Buřival Z., Losertová L. (2013): Metamorphic origin of sulfidic textures from Orlík near Humpolec, Czech republic. In Závěrečná konference projektu PasGeo – Sborník abstraktů. Těžební unie 2013.

Buřival Z., Losertová L. (2013): Gahnit z Cetoraze u Pacova. In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5. ISBN 978-80-210-6217-7.

Závěrečné zprávy

Buřival Z. (2009): Ekologický audit – Pozemky pod skládkou TKO Henčov k.ú. Henčov p.č. 285/3, 285/5, 285/6, 285/8, 285/9, 287/1, 287/2, 287/16, 295/2. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Mašek V., Buřival Z. (2009): Humpolec – bytové domy Kasalova pila. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z. (2009): Jihlava – inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů pro
výstavbu BD na ulici Demlova
. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z., Kopřiva A. (2009): HG průzkum – ověření vydatnosti a kvality vodního zdroje (studny) v areálu objektu Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z., Páša J. (2009): Deponie po těžbě a úpravě nerostných surovin v okresech Chrudim, Havlíčkův Brod, Pardubice a Svitavy. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Dosbaba M., Buřival Z. (2010): Přístavba haly – SWOBODA CZ s.r.o. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z., Mašek V. (2010): Jihlava – inženýrsko-geologický průzkum základových
poměrů pro výstavbu mateřské školy na ulici Demlova
. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z. (2010): Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu základnové stanice GSM Lazníčky – PRLAZ. MS GEOMIN družstvo Jihlava. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z. Abraham M. (2010): Deponie po těžbě a úpravě nerostných surovin v okresech Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Buřival Z. (2010): Zajištění štoly Barbora v k.ú. Rohozná u Jihlavy. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Mašek V., Kopřiva A., Buřival Z., Dosbaba M. (2010): Inženýrsko-geologický a radonový průzkum areálu A, VFN v Praze, na Karlově náměstí. MS GEOMIN družstvo Jihlava.

Comments are closed.